Historie

VAN TOEN NAAR NU


Hulsberg

DE GESCHIEDENIS

We schrijven het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw. Hulsberg is in die tijd een hoofdzakelijk agrarische dorp en heeft als buurgemeente Valkenburg. Bijna alle bewoners zijn zowel Nederlands als Duits onderdaan. Koning Willem 1 heeft namelijk Limburg, met uitzondering van Maastricht en Venlo, in 1839 aangeboden aan de Duitse Bond als hertogdom Limburg.

Door toedoen van kanselier Bismarck houdt Limburg in 1866 op hertogdom te zijn en wordt het als elfde provincie ingelijfd bij de andere Nederlandse gewesten. Het integratieproces van de Limburgers tot Nederlanders staat echter nog aan het begin. Weliswaar hadden ze de Nederlandse nationaliteit, maar echte Nederlanders moesten ze nog worden. Als gevolg van een eeuwenlange staatkundige verbrokkeling, hadden ze nooit een echte nationaliteit gekend. Het begrip vaderland was voor hen vreemd. Bovendien was het Nederlands voor het merendeel van de Limburgse en dus ook voor de Hulsbergse bevolking een vreemde taal, terwijl zeker in de meer geletterde milieus naast het dialect ook Frans of Duits gesproken werd.

LEES MEER OVER HULSBERG
hulsberg
caecilia

Fanfare Saint Cécile

DE OORSPRONG

In 1858 steken enkele voortvarende Hulsbergenaren de koppen bij elkaar met het doel een fanfare op te richten. Uiteindelijk wordt de oprichting van de fanfare op 15 januari 1859 een feit. De fanfare telt dan 18 leden die in korte tijd een instrument hebben, een drapeau aanschaffen en zich vanaf dat moment Fanfare Saint Cécile Hulsberg noemen. De muzikale leiding is in handen van H. Ubachs, onderwijzer in Hulsberg. M.u.v. de grote trom en de cimbalen worden de instrumenten door de leden zelf aangekocht. Het eerste instrumentarium bestaat naast die grote trom en de cimbalen uit 1 bariton, 2 cornetten, 2 trompetten, 2 trombones, 2 tuba’s, 2 bombardons en 5 saxhoorns. Vanaf 1863 koopt de vereniging zelf de instrumenten. Het eerste reglement van de fanfare dateert van 22 februari 1859 en stelt in artikel 1:

Elk lid zal zich op de repetitiën fatsoenlijk moeten gedragen en geene aanleiding tot onordelijkheden geven.

De fanfare trekt er regelmatig op uit. Zo neemt zij geregeld deel aan muziekfestivals en luistert zij kerkdiensten op om de kas te spekken in onder andere Hasselt en ‘s-Gravenvoeren. De gemeente komt voor het eerst met een subsidie van 105 franc over de brug in 1873. Bij gelegenheid van het eerste lustrum van de vereniging in 1864 organiseert de fanfare een groot muziekfestival waaraan niet minder dan 21 muziekverenigingen uit binnen- en buitenland deelnemen.
LEES MEER OVER SAINT CECILE

Statuten

DE 1e STATUTEN

Bij koninklijk besluit van 1893 worden de eerste statuten van de fanfare goedgekeurd. Artikel 1 van deze statuten luidt letterlijk:

Het doel der vereeniging, die den titel voert van Fanfare-Gezelschap Sint Caecilia, gevestigd te Hulsberg, provincie Limburg, is: beoefening en bevordering der toonkunst, opluistering van godsdienstige en kerkelijke plechtigheden, zoomede van openbare en bijzonder feesten, inzonderheid die van ons geëerbiedigd Vorstenhuis als de verjaardagen van H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Weduwe, Regentes, enzovoorts.

STATUTEN VAN 1981

Onenigheid

SPLITSING FANFARE

In 1934, gedurende het festival ter ere van het 75 jarig bestaan, ontstaat er onenigheid in de vereniging, met name tussen de leden uit Hulsberg en Arensgenhout, destijds deel van de gemeente Hulsberg. Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 juni 1934 zijn naast alle bestuursleden en spelende leden ook de pastoor en de kapelaan aanwezig. Als laatste punt wordt de ontstane onenigheid behandeld. Lang en breed worden de grieven uit de doeken gedaan, maar de leden uit Arensgenhout blijven zich “door Hulsberg verongelijkt en op den achtergrond gesteld” voelen. Zowel de pastoor als de kapelaan doen nog verwoede pogingen om een breuk te voorkomen, echter zonder resultaat. In de notulen van de betreffende vergadering valt te lezen: “De halsstarrigen waren niet te bewegen. Toen de voorzitter hen daarna alle op den man af vroeg wat ze van plan waren, namen de zeven werkende leden uit Arensgenhout unaniem ontslag en verlieten de vergadering. De teerling was geworpen.”

De opgestapte leden richten vervolgens een eigen fanfare op in Arensgenhout. Verwacht wordt dat een jarenlang vete tussen beide verenigingen is geboren, maar niets is minder waar. Op het eerste concertfeest dat Fanfare Sint Clemens Arensgenhout organiseert geeft Fanfare Sint Caecilia Hulsberg acte de présence. Hoewel een zekere rivaliteit niet te ontkennen valt, is de samenwerking tussen de twee verenigingen in het algemeen steeds goed.

splitsing
wo

Oorlog

NA WO II

In 1942 worden alle activiteiten van Fanfare Sint Caecilia stopgezet, omdat men weigert zich aan te sluiten bij de cultuurkamer. Men is echter nauwelijks bevrijd van de bezetters (september 1944) of bestuur en leden besluiten in een gezamelijke vergadering op 1 oktober 1944 om weer onmiddellijk aan te vangen met de repetities. Het is echter geen gemakkelijke opgave om de vereniging weer op gang te krijgen. Enkele jaren gedwongen rust zijn niet alleen funest voor het muzikale peil van de leden, maar ook voor het instrumentarium.

Bij het aanstellen van een nieuwe dirigent doet het bestuur een zeer goede keuze in de persoon van J.M. Ruyters, die tot aan zijn dood directeur van Fanfare Sint Caecilia zal blijven. Onder zijn zeer bekwame leiding komt het korps spoedig weer tot bloei. In 1947 wordt met succes deelgenomen aan een muziekconcours in Voerendaal. Zowel de 1e prijs in de afdeling uitmuntendheid als de ereprijs in de erewedstrijd zijn het resultaat.

Koninklijk

HET PREDICAAT

historie-koninklijk
Een gloriejaar in het bestaan van Fanfare Sint Caecilia Hulsberg is ongetwijfeld 1959. Op grootse wijze wordt het eerste eeuwfeest van de vereniging gevierd. Het absolute hoogtepunt van dit feest is het verschijnen van dr. F.M.A.H. Houben, destijds Gouverneur van Limburg, op de receptie. Hij komt de feestvierende vereniging niet alleen feliciteren, maar ook meedelen dat Hare Majesteit de Koningin -op voordracht van beschermheer en burgemeester J. Kengen- aan de fanfare het recht heeft verleend om het predikaat “koninklijke” te voeren. Deze onderscheiding wordt tot op de dag van vandaag met ere gedragen.
HET PREDICAAT KONINKLIJK

Jubileum

150 JAAR JUBILEUM

historie-jubileum
In 2009 bestond de fanfare 150 jaar. Om dit feestelijk te vieren zijn er veel activiteiten gepland. Eén bijzondere activiteit was het groot concert dat we samen met Fanfare St. Clemens gegeven hebben, 75 jaar na de splitsing.
Bekijk ook de uitgegeven jubileumboekjes.
JUBILEUMBOEK 2009
JUBILEUMBOEK 1959
JUBILEUMBOEK 1934

Superieure Afdeling / Eerste Divisie

HET VERLOOP

In 1975 neemt Guus Erkens de dirigeertstok over. Onder zijn leiding worden diverse successen geboekt. In de superieure afdeling -waarin de fanfare sinds 1952 musiceert- worden goede resultaten behaald. Tijdens het bondsconcours op 23 oktober 1994 in Weert behalen “Guus Erkens en de zijnen” 329 punten in de superieure afdeling. Een eerste prijs met lof der jury. Zes maanden later draagt Guus Erkens de dirigeertstok over aan Sjef Ficker.

Op 17 oktober 1999 behaalt het korps, tijdens het bondsconcours in Heerlen, onder leiding van Sjef Ficker 330,5 punten. Opnieuw een eerste prijs met lof der jury en tevens het op een na hoogst behaalde resultaat ooit.

Op 16 oktober 2005 waren Sjef Ficker en zijn muzikanten uit Hulsberg een van de deelnemers aan het LBM-Bondsconcours in Roermond in de nieuwe stijl. Dit prachtige concoursconcert werd door de jury beloond:
Hulsberg werd uitgeroepen tot Limburgs Kampioen met 94 punten op 100 (oude stijl: 338,4).

In 2005 zijn de reglementen gewijzigd: tijdens het landskampioenschap in 2006 werden de winnaars uitgenodigd van het bondsconcours in 2005, WMC-winnaars 2006 en LBM-winnaar 2006. Omdat Hulsberg Limburgs Kampioen 2005 is, was het voor de Landelijke Federatie (KNFM) reden om Fanfare Hulsberg uit te nodigen voor deelname aan het Nederlandse Kampioenschap.

Op 18 maart 2006 zetten de mensen van Hulsberg wederom een mooi concert neer in Theater Musis Sacrem Arnhem, dat werd beloond met 91.17 (328 punten). Een eerste prijs met onderscheiding en landelijk een tweede plaats.

In 2009, het jubileumjaar, is het dirigeerstokje overgedragen aan Renato Meli. Dit jaar is heel spannend voor hem geweest, aangezien er al meteen een groots concert op stapel stond: Het C&C concert (Caecilia & Clemens).
Aangezien zowel de muzikanten als de dirigent nog aan elkaar moesten wennen, is er uitstel aangevraagd voor het bondsconcours 2010.

Op 17 oktober 2011 is Renato Meli met zijn orkest op bondsconcours gegaan in Theater Heerlen. En wat niemand had durven hopen, is toch gebeurd: Hulsberg werd weer Limburgs kampioen in de eerste divisie fanfares met 91  punten en 1e prijs met lof der jury!

22 mei 2014 was het de grote dag voor Renato Meli: na hard zwoegen, leren en zweten heeft hij met zijn eigen fanfare Hulsberg, met cum laude het Bachelor HAFA Directie gehaald!

Nu, anno 2016, staat de Koninklijke Fanfare St. Caecilia aan de vooravond van het Bondsconcours. Zij zal op 30 oktober om 17:00 uur aantreden in de Oranjerie te Roermond. Weldra weten we meer hoe dit is afgelopen …