Over Ons

PRIVACY BELEID


Privacy Policy

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee:

 • dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (doelen en type
 • persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy);
  dat Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Persoonsgegevens van leden, sponsoren en donateurs worden door Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • ledenadministratie,
 • contributieheffing/afdracht,
 • aanmelding muziekopleiding,
 • informatieverstrekking,
 • uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst via schriftelijke aanmelding.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens lidmaatschap andere muziekverenigingen

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden omwille van de geschiedschrijving, en uitzonderlijke verenigingsactiviteiten de NAW-gegevens van een lid bewaard. De bankgegevens worden in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Mediacode

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg gebruikt in haar media uitingen (social media, website, persberichten e.d.) veelvuldig concertregistraties, foto- en filmmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een (aspirant)lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat ten alle tijde melden. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen, indien mogelijk, worden verwijderd.

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg respecteert de privacy van alle websitebezoekers en verzamelt geen bezoekersgegevens. Wij vragen geen persoonlijke informatie van bezoekers. Indien een bezoeker het contactformulier benut, worden de verstrekte gegevens alleen gebruikt om de gevraagde informatie aan bezoeker aan te leveren.

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, zal u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld aan: LBM/ KNMO/ gemeente Beekdaelen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het lidmaatschap kan de betreffende persoon een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens aanvragen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle personen die namens Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en/of gebruik van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg
p/a Unostraat 10
6336 BT Hulsberg

E: secretaris@caeciliahulsberg.nl